Zasady ogólne sporządzania bibliografii:

 • W bibliografii na końcu tekstu podajemy tylko te pozycje, do których odwoływaliśmy się w tekście.
 • Jeśli w tekście odwołujemy się do jakiejś publikacji, musi się ona znaleźć w bibliografii!
 • Przed wysłaniem tekstu konieczne jest sprawdzenia powyższych dwóch wymogów, jak również prawidłowości podawanych danych (nazwisk, tytułów publikacji itd.) – to podstawowa zasada rzetelności autora!

 

Sposób przygotowywania bibliografii jest mnóstwo. Proponuję iść w kierunku stylu APA (American Psychological Association), z pewnymi spolszczeniami czy niewielkimi modyfikacjami:

 • Proponuję pisanie pełnych imion, a nie tylko ich inicjałów. Są bowiem takie nazwiska, które się powtarzają, poza tym w niektórych językach imiona i nazwiska są takie, że… trudno stwierdzić, co jest co.
 • Zgodnie z polskimi zasadami tytuły czasopism piszemy w cudzysłowie.
 • Oczywiście stosujemy skróty polskie: s. (strona), i in. (i inni), red. (redakcja).

 

Zasady dotyczące formy:

 • Bibliografia jest uporządkowana alfabetycznie według nazwisk (pierwszego) autora lub pierwszego redaktora (w przypadku książki pod redakcją). Dlatego nazwisko jest pierwsze, a nie imię.
 • W przypadku kilku pozycji jednego autora piszemy je w kolejności chronologicznej.
 • W przypadku kilku pozycji jednego autora z tego samego roku oznaczamy je literkami (a, b…). PRZYKŁAD: Całek, Grzegorz (2018a)… Całek, Grzegorz (2018b).
 • W przypadku tekstu pochodzącego z większej całości (rozdział z monografii wieloautorskiej, artykuł z czasopisma) zawsze podajemy na końcu zapisu bibliograficznego numery stron tego tekstu (patrz niżej).
 • Jeśli jest, wpisujemy na końcu numer DOI tekstu lub adres internetowy (to bardzo pomaga w dotarciu do źródła).

 

Ogólne zasady zapisu bibliografii:

 • Ogólna formuła dla książki: nazwisko, przecinek, imię, spacja, rok wydania w nawiasie, kropka, tytuł kursywą, kropka, miejsce wydania, dwukropek, nazwa wydawcy, kropka.
 • Ogólna formuła dla rozdziału z książki pod redakcją: nazwisko, przecinek, imię, spacja, rok wydania w nawiasie, kropka, tytuł kursywą, kropka, W:, spacja, imię i nazwisko redaktora, spacja, (red.), kropka, tytuł książki kursywą, kropka, miejsce wydania, dwukropek, nazwa wydawcy, przecinek, s., spacja, numery stron, kropka.
 • Ogólna formuła dla artykułu w czasopiśmie: nazwisko, przecinek, imię, spacja, rok wydania w nawiasie, kropka, tytuł kursywą, kropka, tytuł czasopisma w cudzysłowie, przecinek, numer, przecinek, s., spacja, numery stron, kropka. Jeśli jest – numer DOI.
 • Źródła internetowe piszemy, jak inne, tyle że na końcu dopisujemy adres strony internetowej i datę dostępu (w formacie: dd.mm.rrrr). PRZYKŁAD: … (dostęp 30.07.2020).
 • Ogólna formuła dla aktów prawnych: tytuł aktu prawnego, spacja, w nawiasie: skrót nazwy dziennika urzędowego, spacja, rok, przecinek, numer pozycji.

 

Przykłady różnych zapisów bibliograficznych:

 • Książka: Konecki, Krzysztof T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rozdział z książki pod redakcją: Trojanowska, Milena (2020). Znaczenie badań pogranicza w kontekście badań o niepełnosprawności. W: Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Dorota Żuchowska-Skiba (red.). Jak badać zjawisko niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 55–64.
 • Artykuł w czasopiśmie: Całek, Grzegorz (2018). Wolontariat uczniów w systemie oświaty po reformie edukacji w 2017 roku. „Trzeci sektor”, 42(02/2018), s. 60–72. DOI 10.26368/17332265-042-2-2018-4
 • Źródło internetowe: Szczygielska, Monika, Żórawska, Anna (2018). Wytyczne ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy. http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/wytyczne_ws._dostepnosci_wydarzen_miejskich.pdf (dostęp: 30.07.2020).
 • Akt prawny: Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019, poz. 1696).

 


Zobacz też:

Kwestie najważniejsze
Cytaty
Odsyłacze do literatury
Checklista przed wysłaniem

Drobiazgi interpunkcyjne
Drobiazgi ortograficzne – razem czy osobno
Błędy słownikowe