Zasady ogólne sporządzania bibliografii:

 • W bibliografii na końcu tekstu podajemy tylko te pozycje, do których odwoływaliśmy się w tekście.
 • Jeśli w tekście odwołujemy się do jakiejś publikacji, musi się ona znaleźć w bibliografii!
 • Przed wysłaniem tekstu konieczne jest sprawdzenia powyższych dwóch wymogów, jak również prawidłowości podawanych danych (nazwisk, tytułów publikacji itd.) – to podstawowa zasada rzetelności autora!

 

Sposób przygotowywania bibliografii jest mnóstwo. Proponuję iść w kierunku stylu APA (American Psychological Association), wersja 7, przy czym:

 • Oczywiście stosujemy skróty polskie: s. (strona), i in. (i inni), red. (redakcja).
 • Zamiast znaku & piszemy „i”.

 

Zasady dotyczące formy:

 • Bibliografia jest uporządkowana alfabetycznie według nazwisk (pierwszego) autora lub pierwszego redaktora (w przypadku książki pod redakcją). Dlatego nazwisko jest pierwsze, a nie imię (jego inicjał).
 • W przypadku kilku pozycji jednego autora piszemy je w kolejności chronologicznej.
 • W przypadku kilku pozycji jednego autora z tego samego roku oznaczamy je literkami (a, b…). PRZYKŁAD: Całek, G. (2018a)… Całek, G. (2018b)…
 • W przypadku tekstu pochodzącego z większej całości (rozdział z monografii wieloautorskiej, artykuł z czasopisma) zawsze podajemy numery stron tego tekstu (patrz niżej).
 • Jeśli jest, wpisujemy na końcu numer DOI tekstu.

 

Ogólne zasady zapisu bibliografii:

 • Ogólna formuła dla książki: nazwisko, przecinek, inicjał imienia, kropka, spacja, rok wydania w nawiasie okrągłym, kropka, tytuł kursywą, kropka, nazwa wydawcy, kropka.
 • Ogólna formuła dla rozdziału z książki pod redakcją: nazwisko, przecinek, inicjał imienia, kropka, spacja, rok wydania w nawiasie okrągłym, kropka, tytuł kursywą, kropka, W:, spacja, inicjał imienia, kropka, spacja, nazwisko redaktora, spacja, (red.), przecinek, tytuł książki kursywą, spacja, nawias okrągły, s., spacja, numery stron, nawias okrągły, kropka, spacja, nazwa wydawcy, kropka.
 • Ogólna formuła dla artykułu w czasopiśmie: nazwisko, przecinek, inicjał imienia, kropka, spacja, rok wydania w nawiasie okrągłym, kropka, tytuł kursywą, kropka, tytuł czasopisma w cudzysłowie, przecinek, numer, przecinek, spacja, numery stron, kropka. Jeśli jest – numer DOI.
 • Źródła internetowe piszemy, jak inne, tyle że na końcu dopisujemy adres strony internetowej (bez daty dostępu, ale link musi być aktualnie działający).

 

Przykłady różnych zapisów bibliograficznych:

 • Książka: Konecki, K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rozdział z książki pod redakcją: Trojanowska, M. (2020). Znaczenie badań pogranicza w kontekście badań o niepełnosprawności. W: G. Całek i in. (red.), Jak badać zjawisko niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością (s. 55–64). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Artykuł w czasopiśmie: Całek, G. (2018). Wolontariat uczniów w systemie oświaty po reformie edukacji w 2017 roku. „Trzeci sektor”, 42(02/2018), 60–72. DOI 10.26368/17332265-042-2-2018-4
 • Źródło internetowe: Szczygielska, M. i Żórawska, A. (2018). Wytyczne ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy. http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/wytyczne_ws._dostepnosci_wydarzen_miejskich.pdf

 

Więcej szczegółowych zapisów tutaj.

 


Zobacz też:

Kwestie najważniejsze
Cytaty
Odsyłacze do literatury
Checklista przed wysłaniem

Drobiazgi interpunkcyjne
Drobiazgi ortograficzne – razem czy osobno
Błędy słownikowe