raport_MEN

MEN: jest OK!


Wreszcie zmobilizowałem się, aby dokładniej przyjrzeć się dokumentowi pt. „Raport Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19”. Wiadomo, kilka badań w czasie pandemii przeprowadziłem, coś nieco więc wiem, zwłaszcza o koronaedukacji. Ale ministerstwo ma przecież spojrzenie całościowe, ma dane z całej Polski, więc taki raport to jest coś, w czym na pewno znajdę mnóstwo interesujących danych! Tak myślałem.


 

Gdy przejrzałem ten dokument po raz pierwszy, to od razu rzuciło mi się w oczy dość oszczędne mówienie o sprawach trudnych, o problemach. Pomyślałem – niech Word mi pomoże! Zatem Ctrl-F, hasło: „problem”. Jest! 18 wyników wyszukiwania. Sprawdziłem i dowiedziałem się, że:

1) szkoły oferują telefonicznie wsparcie uczniów i rodziców w problemach pojawiających się w czasie zdalnego nauczania…

2) nowa podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na kształcenie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami do rozwiazywania problemów z różnych dziedzin…

3) i 4) lekcje informatyki przygotowują uczniów do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia/gospodarki/nauki… i że edukacja informatyczna wspomaga kształcenie u uczniów: logicznego myślenia, kreatywności na drodze rozwiązywania problemów

5) w myśl nowej podstawy programowej informatyka jest przedmiotem pomocnym wszystkim przedmiotom i całej szkole w kształtowaniu umiejętności rozumowania, analizowania i rozwiazywaniu problemów

6) i 7) udostępniono użytkownikom możliwości zgłaszania uwag/problemów przez formularz dostępny na stronie epodreczniki.pl i każdy użytkownik może zgłaszać swoje spostrzeżenia, uwagi i problemy poprzez dostępny na platformie formularz

8) i 9) podczas wideokonferencji Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji oraz pełnomocnika premiera do spraw GovTech z przedstawicielami firm oferujących dzienniki elektroniczne rozmawiano o problemach wynikających z obciążenia infrastruktury IT obsługującej e-dzienniki, a także że przedstawiciele firm podkreślili, że są to problemy przejściowe…

10) zmniejszono liczbę osób w zespołach nadzorujących egzamin maturalny do 2 osób, tak aby dyrektorzy szkół nie mieli problemów z zapewnieniem odpowiedniego nadzoru…

11) że wszystkie szkoły specjalne wdrożyły kształcenie na odległość i oferują telefoniczne wsparcie uczniów i rodziców w problemach pojawiających się w czasie zdalnego nauczania…

12) szkoły na bieżąco reagują na potrzeby uczniów i pojawiające się problemy

13) Pedagodzy i psychologowie oferują pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom…, kontaktują się z rodzicami w celu monitorowania sytuacji i zapobiegania nasileniu problemów

14) w opracowanych wytycznych minister wskazał, że… pracownicy kuratoriów realizujący działania z zakresu nadzoru pedagogicznego powinni w pierwszej kolejności służyć szkołom i placówkom pomocą w… rozwiązywaniu indywidualnych problemów

15) ministerstwo zobowiązało kuratorów oświaty do niezwłocznego informowania MEN o problemach i ewentualnych zakłóceniach w przebiegu egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty…

16) z zestawienia sygnalizowanych przez państwa UE problemów związanych z następstwami COVID-19 dla systemów edukacji wynika, że zarówno katalog wyzwań, jak i sposoby reagowania są na ogół podobne we wszystkich państwach Wspólnoty…

17) i 18) dużym problemem w oferowaniu edukacji zdalnej dla wszystkich są nierówności infrastrukturalne i dostępność sprzętu oraz łączy internetowych…, najtrudniejsze pozostaje zaangażowanie dzieci z rodzin, które nie mają odpowiedniego podejścia do edukacji, mają problemy językowe lub braki w umiejętnościach.

Wreszcie, na koniec jest coś o realnych problemach! Czytam dokładnie. Z dwoma zdaniami wcześniejszym brzmi to (w całości) tak:

Jednym z największych hamulców dla powszechnego wdrażania nauczania zdalnego dla prawie wszystkich PCz [państw członkowskich UE – przyp. GC] jest przede wszystkim zagrożenie wykluczeniem cyfrowym niektórych grup społecznych. Wciąż w UE istnieje wysokie ryzyko pogłębienia nierówności cyfrowych. Dużym problemem w oferowaniu edukacji zdalnej dla wszystkich są nierówności infrastrukturalne i dostępność sprzętu oraz łączy internetowych.
Głównym wyzwaniem pozostaje wspieranie uczniów i rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Najtrudniejsze pozostaje zaangażowanie dzieci z rodzin, które nie mają odpowiedniego podejścia do edukacji, mają problemy językowe lub braki w umiejętnościach.

Hmmm, tak więc to nie jest o naszych problemach, ale generalnie o trudnościach w państwach członkowskich Unii Europejskiej. A może cokolwiek o realnych problemach polskiej koronaedukacji? Było, a jednak coś było – o obciążeniu infrastruktury informatycznej, co dotyczyło firm oferujących dzienniki elektroniczne (patrz: punkty 8 i 9 wyżej). I tyle. To wszystko.

Mówiąc krótko: problemów brak, jest cudownie.

Comments are closed.